Dokumenty_ukazujace_droge_rozwo^. ^. BOOKMOBI=H$@+4-Dokumenty ukazujące drogę rozwoju naszego charyzmatul3calibre (4.9.1) [https://calibre-ebook.com]q,dec3a251-f862-4b37-99f1-d8706d69c820p4calibre:dec3a251-f862-4b37-99f1-d8706d69c820 EBOKj!0101-01-01T00:00:00+00:00  kindle:embed:0001t m Dokumenty ukazujące drogę rozwoju naszego charyzmatuDOKUMENTYKAZUJĄCEROGĘOZWOJU;brX)NASZEGOHARYZMATwo7oϊ/ǁǁǁǁǁ8NJ''>1.stawyasadniczeodcjioku 1910WSTĘP8烧ǁǃDeklaaenłaowarzystwaezusgoσττρǑG">BullxOmnipotisei`>("5w584Anadamǖ0gorzIIIapieżdzuHnax,Hrȃhbykzno9zasupIrabrprwyjari3ch.ocy8y,tór8tępe:ykstus V,lemensֆ,7XBdyktO,eonY]IGili rozszyx-mipookyn8Hj niuhnaowoeująceynezzeHN8,.artinHw1905ankcjoayjęteegułT@yA狈iAquaviv587O. Beckx85P5więcɂkRiHj, P0jddowyppPąń9jbecnYPto0"sodt8ymilst/st1yma`ibo8xǟnjcoakYkluuzc8ółbln lubraja' do41szpZWWWWwódkaz0śdekret8snx@qa8ppiȁcci׉opać߄߄߄RIwoiepokal؂hPo{a`8o(180jFranciksaweryernzǁǁǯ777ǰׁ烧ǁǁǃI.elot(h脯eight="7pt"idth="0pt">

PrimaЀ1p
tymam0uZmdpuswQwilejx, da0ǚǚwyślyplomApahsługuhwyłącenerAwiubikh`glnem'WQ3ZjgonaspSocz,pieodmaQ_jutr(ęszporPzw.Xłqofficiumb(آoatNaj(jEujextku0moderImatdzps4wyrobi:Qkoc,osdojodalicji,dmawiaięitanJoretańskąlboodwyorugiegoatronainneeszczecierze.

Salveeginatॉhi@ʀHdł_?;ߌߘߘߘߘߘ9ߘ߁

ćezydHLwrePusu(zodalicjiple(דדבדדדדדדד7דם}doX?)wobec㌀ej;(Qsamceremoniiso28defekt,ekretarzinukg>Nkmod`torubiyPp`n%*8delHpyakdaowhczPnkomȖiso0icyja.tzwy1Iformułęreuymicykwaktucia://///WWWWQFa7777щ8A iu9lonejE؞HasjiI69XodzQ….. ….opuszczamasxczestnictwaszystkichdPtów,zymskiejodalicji „Prima1ria“nasz@nadanych.iehwięczwisk81erazsgęyjnąpisaneiemi,Qwiekiazostaii8niebie.  WWWWWDokumehpjiarzmiaktępuje:߂߂߂߂߅///WWWWQFormułayplomuЅnǂwwww>Nijmismem"pdajemy świadeo, żekochBatChrusie.nЀRrStyłczłon߁j(ѐzawód=x)odezwamswOościelkano(zrygoHiiezohbypraHȚg hsk,wilej8Лso sługując,9modlitfiar,ryawyk swoiopomagać(ge.W,((`aNaj`rMaryianny(iIwyrażonowy(jWWWWRModtor    EWWPrefektWW3SekretarzpWWDobryodalisusiyćrzedeszystkimybitnymhścijaninem,akoaki,owinien0eHniawoje życietosowa(wmejaukiaibyczajów,)ąoółatolicxpje;pochwal(,oypotępiśćzadem؂zumoła'sięgdy0tydzizxubzrywa"Ru`sى"ʋu,*słuszynȁśw؊Ma؎y oi.

!wȄwAzawodurtudibMdЗHZwkademow*ie(_~3Bɧtylk bio`xXpr09,|itynkRsglem0caliźHN (pIz,{ath(ch(yogaMaryZ9K pokrnAHx؇n. ggggggg׏ggge4ggDWItkicќȮ,chęqokorY(o88Xzkom_aHZ"sȟ9chtprefekta/ȿiew匑+u5@osobe9iۀoj@ӌ(lzot?5s¿ O)orX.˗p?Pstwo!,oddaduﮉnrgi (j𡣂ۣfiarKwoj1dlitwy.ڹ`zmardm((nadPólYofficiuefuncPumb0nxpaczXrmw͗жaXd2pewqupzupuywjowł(z薷ז6SydaxOukdadoblną,Ojłmu1‹xłąjkjsxzг okrli.ӂX!nnadnzekra`baxo9znkgW7"eight="0pt"idthc>Ktoałuższyrzeciągzasulbzawszepusziejsce,dzieodalicjastnЀ8chwiadomiymoderatora,tórya!potbystawiułasni prefektaHdpisempaone ś9ectwo, żeestQigodny,Hgoo inneji!yjęto.iedyEzokubej,taleo,(7nia?rbywądHra0araćixЀjchcerahcznia8u0tyjnychwiApمedlPieb߅8now)uxbytuącichyb苁ncxodmó`BHszna jQszk.ӉQ VII.rzękawyPczyl8ۙtHb???>3??DP,cXwyżh@0A8ٟ,zHzxeworXomle8mwX''d)tkmniu)yklucPpcnًߋߋ߉ߋߋߋߋߋߋߋ4ߋ߁DAsenHdoXagLpؒełHi-z؋djakzynnymspółpracownictwem.ieobecnościrefekta,yręczaosystentierwszy,eśliby onył^drugi.

"7ǁǁǁǁǁǁǁǁǁ2.ASADYGÓLNE ŚWIATOWEJEDERACJISPOT ŻYCIAHRZEŚCIJAŃSKIEGOCHWALO W 1967OKUހ;brX)ORAZTWIERDZOSTATECZNIEЄZTOLICĘPOLSKĄ71.NJnjnjǁǁǁNjϋb>WSTĘPP烧>Wiernybietnicybawieniaudzkościógtałęzło8kiem,rodzonymaryi,byieun@awaćieHiomzywszystkichoiągłegoʄiJemu ChrpusXi}em.ԁeBogSRu,zkiAȁuuchupwt,warunkoeestkolicznamionkrejytuacji liollockquote73Dlayy,パQatowFederspólnotyzeqjańssformu9Pśmye Zasadyg!e ,8р:wskaz ,akposób8razełhj-uopzi@śćsłużbmwełczesś8cieG_Ljw2TX.ΓJxwqptodczuw ȏHHxigrPaspe>Yełn`ar׸j,ቷby9y`czeomHcacale)by!@سDehrusadeez$zIyWWWWWWWS4WW<Ź(dcj俠a\D՘onqraestqO@`JezIis`iumas`l.zerzisma św.,iturgiiozwijającejięaukiościołarazbjawi_Xwoliożpoprzez@t@by@szychzasów.ważamy Ćwiczeniauchowne śHIgnacegoaz8gólne źródłonarzędzieształtowad2.΀؀(ezywao_Y,tóraczyćyspopyjnymostko,qBóg`kujedw뇰d0konkretnytuacji życcoInn0.Uznajemy,xe9modhPosobistaindyuakierictwoDąiezbśrodkaPszukJi ЂpzBoga؈im_Zp

WspółpracazjynxzacPI„fiat“,t 0yڡs]i WcielA.Ԑ_rwrache꘺-1kЊZodd Ȉ!ʌ"v-kceptulany-їMatk8iMhl.סnpoby#asYЉuymanakramenqzzm.zcIZb0specjHyɄ)jIwn u,healiz𦸒Re'"6Ży؃zeHdujeiągłąnspij8wńgeliihrystusDniżon2byśmyduchułużby:o iZPyw8cexm@rawiedliwkojuźmi_____> WQmbp:pagebreakp7lign="Ptery4}color="#00b0f0">3.TOLICAPOYSKAATWIERDZXMIANYASZYMUCHU΀Sekretariattanu     EWWWWWWEW@kan, 25ar1968ȄNr 106352OOOljǐGGAb>LISTOJĄCYWWWǁǁǁǁǁLJǁEksc8ncjo,ggg'''ǁǁ2em">PHoszugrhjagól ŚwowFede iodQMńse裘owz@eجH19-21aźrnik7,ӕרaǫyI(OtuJątobpr@bXo`bat`OjxowZasCmstąpićstawyځ( 10raz…)tutת)oooPragn9lej,yೣowi –akotamjaśni"welupisa@yzgzҰP(II(boru(rcznk__uśhisobpot0zɶɏTykilkodyfzpaundamha,`owuXcXAeutycz@pactw8wojtradymoę c8kszskZBogu`zio@zijs ecie.Зaaest9dys`toccZlatNieRzPInojoślobnstytuAtolQj!BisaeculHbszczHj$PażaiusaؓآZu 27ɢ48 (AAS, 40,{st393).Gj2iywPaXYgȚYw53zfakkówaw.d(m"c@uyjurydql?woc@y@wot@zna tpsam0 gma |y,stxײׇzdecydphІcnazp„Śasp o@ycChci,”konu, że$odda؁8czywiśćpwewnrznyiz*jƒ Ҝ(8eleِ8NjNjNjym©Ȳdmiot@skrupbadSichą.ҶImóccazaWxΏAаIna(experiumWW_awVIЈdoku* tekHz PypdoكluwKnfʰZb@,燪 ?cȼtma,aحAtPwyra`Ayaawet;ajspiru8`eߑ.΃hajszaHn7członkówaszejederacjioorazardziwielkodusznpgotowoścZdawaniaiebie,aw+ychsłuchiwać(ęrzyjmoSłpoże różnorodnokolicznażyH.

 ǁǁ">Prosz(ąć,kscelencjo,yyoi`peł2iddaZpozdrońanu. oooǁǁA.G.ˍ0ynałICOGNANIǁǁǃ4.ASADYGÓLNESPIOTY ŻYCIAHRZEŚCIJAŃSKIEGO;brX)UCHWALOXPZGROMADZENIE67׃N1990ғZATWIERDZSTOLICĘPOaSKĄ 3RUDώώρǁǁǍ׍b>WSTĘPolplialu1"??;“Tsobyskyzącudzk(rartą)ezakch,8stanawia0pśwci-ck8cieiom,ȝwybЁXodziegołaXzniewo” (por.  ĆD 102)icȟkauwlnazzaryi,bog!Hy NazaretJezus,tóramieszk9i0d,l!ziminnecpr0ajiągłjednoczJBzmwp@adzbw(.enPrazimpcarwsPękiı Ś1temubjważdhsytu2ata.latqmy,Sne׃lnoty@h!jańgsformu(śmyeasadXgpomagyhmw؍BystP,poczynIwsny򖱁 łąNÊyBnicjatyprnswo`o@tpomliollockquo?/>Omnipntisei
a 5ruR1584kSgap!e//d@apXątekpaQ[ecw8d*x40x₠śɻ,َIgnacIXoy jFy.ajycQ`mGEwPmЂ(0wJ(B)ecti aolskę.@P@Pz/otgp@Y8yHą,ędшKPjacixirownika KeaȧH8#rezAjsji. CZĘŚĆIERWSZA:ASZHARYZMATĆwne.gnacؠzaЛwnYak yธqd-c1׋)zyw0byPЙǗ`ـ@iyh +to՟hqoóg`kud dkretnIytuס.Ҹ՘p,Xeo0.lnKeZߢdyuȜ"Qphuneku؍,zo|ajk szi(HzBogh+>Przymierze (aHczenia),enamposób życia szHgIaiłośćoaryi,akoyzejtki.dpowiedzialnzaozwójięziotowychiegranic`s edy`nyodstawowej,ler8Narodową Świa hW-0ŻChHścijański(,cie@, którestmyłąb (parafia,iecezja)rcHy˂Jół"zyslu`@br(woli.IpomanamIwijO72jrЋaspekt:użliؗҥXblaragl1 chszxgђrz 8(eznZindyupewD. tГsóbag8rtǴsensj2oQn񏏏41saӥaPżxd8forZ~#u8cwysiłkwyljofiarelryskrymina.ąży8kuly.Ў>duchakumzmؐJłyuwsay(֠qj1hQjan.aИߘۓjd t@y@0wibogiokorpOǒggg CZĘŚĆRUGA: ŻYCIERGANIZACJASPÓLNOTYCzłonkoNorOe jestpr8tyl żZWŻChqaspozwala냌 wIro`naj71b{Wrazpodmecyzji,oon@˂tIejmujnbowPime (aH)9(mocpw8{egodYzeliuchHPopłydie@Q鋵wa؋ych,0xpA>???e,eiągІójɚ????????>1??DrewyooogIstotirodkaPfr0iD9zrostuةtȑ*hj.egularQodbyw$"umlizi:rm atmosfwzajem2zaozaangażw'"12DSOOO7b>a)b/ٝ?ϨϨw`odjhstnikówążz Ioju 8 pI,ęc `ludzkim,oaHtol`myrltXl REstiHilekro:pte;Hnsywْsakrama(m;onnmodlitwąwszhpartPiś Śwt4xo; “rewizht”ww@rlhH=iro(ewnrj`oЅici źród0z3pciЎ4mi(atki„ߙـgb*a!łpracyЕ(usHޅKlxwa{dlatkdy/)weЕyzynXiuyzkuPAY.ӨIh؄P@na,akhjlepiwxlXcnX`DQeoiind8due we .ԃa҂nzQgot Uyekonom iiys. doЈP8zdPabywBbarjompeȴiyg x.onadlPeż𢹤{zspektaP{,pmślajGubog fGwAuOcKzpn!esiehpoR( Gw xPnnм8'oj{ęcXĒrealijp h1o䙻rzyjmbr8rjay,P)wru(aciрPanuw׋//׾׾׾׾׾ׂ'"13׾ׁDWhdze???dNorm9ych.e) >Wspaotaarod,tworzgodizmimi,熻isoby$ążąoealizac(sp1uamisWŻCh(daraju.ׄ0PzNez@mzapewxю5ni9truktur8Xgramów拺yjiezbędjharmonijaozwoju0ejy`owocBucz@tw`7ŻChrzcijańswTKooxoϏϏϏ>fσeogzajaćądźtrȀwregi8@,iecezjicentrhającięx-odstawowa;ui,a8zXnstytup.ә1H(Xtutxo6jNJp|fontze="2">ɀp> yewyr(Qsayiaryzmat׸gool)sl8syjęZgrde2tYdSSto `A`skxodxwoSʓXwiatڊ y-achOhi>wydększtPciH`os0<,773wwwwww'w"17wwuasikluG#arunstwWŻChШuakceptacja~gb.ʤIH lubaksA4xQbXs_], toHarodKzzinp8yć(ejaler`dzewQWrozI7Ϗwe WWzpadku)taAecyzjzysług9dwowanowiҐ萮mRloka[o ,ׂg`$džej.TablefÀЁ0s1.stawyasadniczeodhcjioku 19102.ygólne ŚwiatowejederaqWspot Życiahrześcijańskiegochwalo w67orazatwierdzotecznie8ztoę`ską*71.58020>3.aaXmianyhnaszymuchu62>4yZgromadze9]7n(1990p犇3ru@և6_[a a> NMody>INDXTAGX 03IDXTINDX00r݀01Cݫ02Eр03d"IDXT1. Ustawy Zasadnicze Sodalicji z roku 19102. Zasady Ogólne Światowej Federacji Wspólnot Życia Chrześcijańskiego Uchwalone w 1967 roku oraz zatwierdzone ostatecznie przez Stolicę Apostolską w 1971 r.3. Stolica Apostolska zatwierdza zmiany w naszym Ruchu4. Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne 7 września 1990 r. Zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 3 grudnia 1990 r.JFIFxxC   C  n" V !1 8A"7Qauv2Brs#46Rq3b$CSUD%5W91Aqr"4Q!352CSRa# ?8Ʒ핼Q{MYTLȑ5`ʝg®]ܫ3H]į?.#UuX0Ⱦ!qfv!UӺDԖ*ccتQSVSTT]璘@H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J#swe 6/60ٿ(iWuZr+DU5U.C*<`wO6'ŕP,$G/KwG{Hzo-9`ܯEE_nmE(:cQ]i5CMt'CB>//ycu==ZZuDUT_#u#TvbK ߭*XY_=β:v54]||#{R++M*wjfWVVl=YF]tJ!kUSe]ちه!B.45e2uo]Ds-{ٸoRĿu*/m6k܏tm5a4N_ Qun>#zѱlqcfanԹcout定6i]]tBJM Y?bֺK-((alPߣĪkvMW"3OxhHU-Ohܪ",NOV ]XΎ:kڨ4ʯ^2"dv<0\VeQXdUT|lknU}4ԍЛ.i$0o6VEzSީs#W_WhL-%Erb ~ԛ"9+'Ggh`rq 7:8O{VuXuPI ѲXdj湪**/4T!q/`Y76Ď_).r+eWk&n/8wlt U djb=QQQSeEEMQQHRcG! )ۄE ~K_%*hNES7C>%.whQ<٩Oǵy5EEZ(1 '}"nWK,TQkrj5jEs]:`?8ˊcG7h*(gDEt5zMSTsUQQWd\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`\p]xnB>,Rى)Eђ&V%^lUUVUu$#sUU^jVw s7Z\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`L6$h>͇hekϚ9/VP\83ӽD>hc{)r{!EOb[0U@]Z [U:GkDM:5L);lbEn{IdjBj@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅó0i)2bZnDW85W9zY*몦JK4W=U\]UWUU;cɁ8iӤw,gqe3i)ճLNOTxVTUta91M$EW(\~ߓ=fQ9;lk@z}eDD7|t~Z]NJKi]Ucry@T]/n_3 D/%`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ;sV7EkFb=drCzrNjaἪUil6+cuTF"n*"5UUQNqǝI%Գ2?ZԫՒɲTT+uk>tur|bq?H=C+ӇbV(StIeej+"*QWXWU&@ >cn$XWZS9cIzMUvj*Bg/-FU~W9[OEH^Uʪ#ZTDDUUC< aN)oٗ[WF U7Th63n84#Qڑ.SGՖS'u_'/&"瑩U^RBVWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- XEDr 8?q98ʿʽ5Oih!X'-\˺..}8\o7=Uu\%z6DDD 9@p?ixLܤ2FVN]sEAt{tFDF 8A pIbLĵzuyYtT6oTÅ=w|MdM&6j""!a|/hXz`Z,$4qqBjrUT rDh H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^C50L`WT+~RWW;}Ʀ{EэEUB.smxxmncbRF神?ٳWk5z xˈ[S:ͥkR:Z(upě16MWw;r5&tJn3Q1Vy; ۫0fsqʱnT_FUUȺ9ʊH$ kd/&hb,9앸X44;fw95&KlxB9x:̉,oZӶ6p-aV}r6}j:QuߦדSծ5pQsrOX3EqUPu|颢.J:_=g t?xE##E{jf"БīẉԘ5^(il+DTȋ+vHQʍTMU^%}(쬰ᥓ`Zj؊yiEDTX٢sEW 57 <OS;;"2J;Gb4sMQUHjji:}K8)ibtֵ_R!z#f}."z|O'"i}2FL]YɻIw{8*Mt(DG2jkEU]|8Ŵ^!0 hk}5C`CmMcQ= X7+;'Fh."nD5f\w.Qfrt/@8'4'#ؼ{%jj*uBϞ&2:\w:Vb_+[XSr""fT95h\Ֆ َmV2}.H5MQy]ܽ]QN|[ҏ}F^`5`_ jӷEk\DUt HYɘfi޳2o%3oWҢqpQFUU*~-nֻErM4V1"[` ˮ5}7B-;uTS<25Fr*zS{OAlwWit*]TWiT] _Yg$ty m%4#ںT/6,f;ysoLjE˿Ig@g 5mݍԹTFP[嫫4F5zmtCSoUeLՋmLJnyzDrΫW]ٝ4u]f,%VKe/Wh榑l9VT2GXet{s>@ީ45w:6@t3a<8sn&.DEu$-]7GM"k%ekX<+VDEёe󞨞ӥ8t3Qϧ˳ɫ dIivsT:M0\;Ma–+~SiHVj]wUU=tZ!Y` Z!ݴ{7s˪z WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&UUtD5eERD9]\WSھt;0q5ŻT/S{Wf=y3,C-b-m¢:x#M\?v4x} P[UD*rU[-q`^1rr_"k36?whnEk љ3)8~忬Vaϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#AP'k9RԽX95FTSU[jii/(6M9MS ̖5ZVnRQ\_UFEHw9.MulJjUi>ɏ%2jYHy:Znl:HbT9l*i Rh"ne{Ol+L33nw .ɲ-Q®13A`yhUj+Uzo%k*.FkTr4n>"*]TULq W X_9a⫥CiusgtLV+iDu=G Z5uF\ʪ9}X֮HL&GlDkX;]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^Jk@$lQU\9рoMQwZ$T"df0i-}o6TW~?jj}'h0iLM}\#dΑ[[%rYvr޻m.jډ'IzϖW+|p+8*;cZ#0̱9ٻYG0 y+|b-TG~޾U z[%DyNWr];E&ٹMvc;@+& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Qxq:H7EST^h*c3&Z9k$Iޮ4TNz.M5&)M 'Y#Q^h[ uFux\ޙNGJL֎Vm s_$z~NUӽꮽ螽QUu#E]aK%%Kxn令6]6^g` ;V8CyF+)x}'N<%qemQ\_2D97i*ߌ#Q]+^^_UW^|Ԉ?-K\'*αyE݊ik^J)O+î:Jڤ3}5&m$E(eD25cEOk ~[V#ZxO&qGҾ4%++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅx[pjۍLpCzW/UD{/E\)5p޽onnݫLozƧz_4Þ^f\SV9J*9QyS}T5igI- I(-yfVYSSj3>6z)/?vʻݬ>_짍\gޯ**_E䞤D؛wL_qJ;]+$ۮLWS6:ϲ#jWk5Oe㛣,8xOPjJ]$G~royG+݃*놕]5n^'wϖmlLF1Ms-kmlc*LFe݇-f;}4tGMWw 85'wU@qk=QFUw.T3Vأn:S! Baϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#APr%TČ)"XN'W}'4k㼵c{oD_';v|jj^=X[Wk\\:L:-e~B|^$c]mT^HmSeےt>]F94Tr4nbkD۽J1ˮjwy}SaAE-by~M)}]<p.c^p{fΫLKH$Ezz]ScPIM;G3jQwCeۢEqK]ۻrq]j628lM^#M];t6}c>9IY=K*)gv.*n$Xۉհc+4c]epR$ZkbI!1S]QOLNMqS:ĀWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- X?TDUU{e;穕FW*t94pӑ\˶'%> /j=g1]\(?OO,㕆o4V%j*hIQU[IlSu]4W0GOGQN>3[t.rb;W??o |V\W~eQn 1ʣ?Mq*>ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭bҪS5U#^EU]7Meu仑K/||^RVV^H7諦?G{TC#Ukڊ7#s)+QɁ)oX\O?˞yäFqÍ}E+SNuw碮hb|9b\&Nhܦ(K5kXx]8tl {OY.i5^]jrYhV[Xvtj9*.MSrW -sPjmrs{Mobzdq5ݯϟdMjuwONMW8[Ȕ7MU|W+uqG#eb=jk]u%}e'UB45+.RUȺ^tNMD;,+Ov.3jlm9y͛aT9ZK~QQU7ˢuD; ކW-,/VEus؆õjŸҘi׮M˵MUKgq™FŤT}EF'~k&;+xoOܱ26GlPjW$- lDD1lcc4 geж veDwȩ\7]ԉȆZ.ݮs]e0[8;Qf1M0'lʣ?Mq*>c]G/~xT|>ol w>t<& m߼Ҙx(Igx驴z 5?ލ55?ލ5ʼuc;KGOngC-H?_S2ܧceU:؟q_)v"TzHѯ[?5*/y33"9* 4dlmvZ嚴lѬ}c6/WlqJ;?sXnESTt<"b\)lŖ٨T̨VU7rܨF dەUEY"o|]n{kyrɛ{?P,8a"= r.Di/sp{SO`.5sMQ}qGYn TtnG'={pN?;*m:%+ܾNN]˲hEgNVO\tҮE5DֹI{}>ͼ=:YEϤ6(?TTEELe~BGGt?xE#Wl{FWve4ʯ^2"dj*"nƮ`䥦rW]9%ɜb|]l6k.U,(U/MEϋ2Z;cھUl~v7^Dqv4k. +_'uHEOnگ55S6N[rzrhjq9ͫ]~\g(46:IֱW",8r::HSRJ$]]boT}V.ԽVɋrNcv,O9k`:wVZzTOvtEԕslJG TWIU*"N[&&ch#DƣZڍDDDMkL:^|#L>[{߹@]G/~xT|һ*w ^853yCO| ->F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa\:vE^ӒWS /kw ˄EZa~|cat?xE#(:C~%qn3Y0 j:ԍrA\6r+]z&"XmݧIn>&.^Wj04ʯ^2"K%J1^=ȈUy')1>ja i7Ral?ygY'Q7UO5MUfFi]s*35iZTTez"^e%dUhbyafծ.YeEpۖSye4\y_$t=U{Ur5US;4-19ٽYG p c{T+O)+HE_n"jYsŒE[wkQʟD;Cp ۡS2oUUWOg۳ޯ $\Ng1vrߟ ,r.Ղ#]t6FM5鱴Zj""""l mW7/U.e#<} »*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlOLKGy4xol4zubwDDWOVrMU/dLcOudDQދދIŘWe]JteK5X{S]SքK ejG_KI#հƞk䊟etOۢ˳{8 l+'Tv>Lmx5AOr4}=Lh/t^JSt]8G< bכ7CUycUV".14MQUv,ӿjLLfx5ц4[ OF`4(bb19#Z"wUW{AwJJƭ%W#>|ETy.޷7.Nébeصjb =p8-Ω~7[/$Mu&򷇪3}4sQS̅ɿKɢ4X#/m8һwr62s\YN|Ẳ-W?/8j51̈ >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`^(6|-AU][*E,N9vN;a`옒`bꢨ\UDWU>3hCddzEolد* ZFWUשn~aMM[Nt5/F1"'5UDM *)s ŷW]jjl?VĮDMDMf4.ijjiGj>|1؛E7p~3=tpݢEu0#[΍uՕ3-c~_QuCXN`ύ[7ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭KM#"6#܍kZD@>ROqmx;@}eJ+\jv.O;Ղ_2VDXŨwE2.zsGtNKWy87:UUYr""&F̷F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa_|Vj#3>0?x>\IoYQ"r*DCn6MuUD$㉹jTe㵍mMgUH鯒oDq3:|*O7ʽDCN<ؚrj&UUUdEc q|xoj/WD|g ,jO)4汨yDU+Qb\F1bE$j.SFﴚZz P˃C Nr#*)l.5]$v*zEL a'd:6a#.YʻW9UUUUu2YxJ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^sc'~x`ڼ/t=BW;t|/'ӹT_U3 Jqы2 [)̩9zm-U]F54UOE΄9i<4)Vtzr'*j+WY#E&jG8d_pin]4k22e-Wﴺ,umD^s\{WUES!];~jaL8^*M:vڱ]ǦކXV x4߰5NvVY(E#MevLUVa\{h+n >M*MV\:0>ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`q4IcƲTWVʑ'yDMtDESKW^pe_ļ⩙֣r|b7zECr)֚G;H\*/(>A_b[jl V Ȗ9azsG5wOQQHRcGK3m)W6leI"o$Jڞz&Zn#UTwn'R] [4v'UkʋVFpNasd#Xb*;yh j*/kѪb|᷊ 6郮6VUvիTMYp»*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlUUCCK5MLŒYr5j&*숈3Z(ӰvH X1ONjV*i+;EM꒿oK% a]O"VRR\ kUvk]J\-Viit3TFUG1]TTT]PVgGx׫ƦwWVJ4ryǣ0hl;uM]+`eiZTc+j5>MbW#WIoꚽ_sV+&>⺲+;?ɬ NVFhe4{,EMuFy]|:0a&Yp]8jdcRR־DUMuTbh55]v= JH"C FG5jlCJRWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&h'5˾*>C۾͡4 FU*_ߪsӪ@⏂J%G6RNzS&oU\Hb\5i6%MwWDUPD3\P7dKrfΨNj*+Sg=UI96=YgXotOG[C*Qt^5tZSeEC}exEd׆DvG/rUq{}\PIMULc{WG5]QQQQO_oTU ¢:JJJv+g\*"'zDNKIpoX"8øSb*G"k}D3(*RUU4DDE^K9 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt s.*!&njk]p)'ҵdr3O6i'_V.z*K|(Y*&1T+1E&\?#/1W*"++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅ\^}`*%\yjb ꉳ*ʷZD"uGGgx3. aK3lqQΓCEVGn" >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^JwU@qk=QOJ̪? x{£8ζ_ ?x`L>ۿy!0ocnΔ6GTzK=؟MM5{`b7o6ӶUXEE( SUTUS:L8ڢnkL`?i'Z C<w~/r_\L-?C-RauQ́Li7*jr|:@:/WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&{V5j1*µu5Yr}4j9WUUUnx9޹k1`ؽ?[ݬ0??T?X??T?X9b?ۧ˿O?qPbdvK m%:ZvGQMUWdDDMW@u/]u7b]WmE5y t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHtˋ~$4vD;[&}M͑HHcbSmڦ3o]GB9Gn{FWve-e'8&"[[- ucbcިMUz] @%`JFIFxxC   C  " D !1Av"78Qa26Bsu#Rbqt$cr331A!qr45Qa"#2BR ?4D@DDw=hꢡP͎Ǹ '࿓"X^JA=Ʃ .Z nj;OK`Y{t-sFp '9MzUo³k&Q[KO==>8z *@T_g 1 QSUIO,2~ѳOY|Ú8l+ye|so (D74DTD@DDD@ة -K˱n2[t4YcW5Aߤ''&VAYW)WȡI9lWKupQ}Yk|*6ILp"kv ߼vQ^KL (O2-2;Z Uwy$9[51;Fo.O!^Stv_p;lGnD^[bW$D(?F9JCkcɘکiʃ&a?dD[gL]f+Hwxn"83&-7+aY͇ W{HT,5ukfMDƗܘoi;Eޏ&97GjKJuV&<ޕcMP)cۚwqls2P" """ 4kٿU|)u-FM{7ꯅ.RT_&ϼ:3N3Į-DEZU0˶+[aXp*ifAk@s\:4Tχ ]4+a:쑄n4B.N(_ނTݪ>/;iUѹɷPZ*j %%;]a\ADXKffzR; u{Qأk4ѰGzDEOAD@DDD@i׳~R%RZ8o_ ]| Mxuf%qj.vM`z\4K=ML8`9 yRL´1n2O>ZbG=\6o8sd;pdO|vr8^cL![CT;ݎ폵D޳\'peqϨue__MOXꋶIWqJ*}wqvL%Ax^]MCW/JO:6w-ߤv~g}XvfGjmq6 zJHPѳZִg`?}YVDԐ {\I%rI$JQ=D@DDWv <3&`{װ9pWq-90ƾyRܰܺ6mV4R}ocu5KRZ߶Ŝ/"/ͳ na׼"٨|1:G(^I;\}ǯgz_`waxvdvkYLtbJo͉ik[pUlGk+7HΒ}:F߿ײY&eto;c$u".:{5RcHOPἄ8Z8 <=^φ4M-DM*:X`kN{Ag*Bxerly|o#3{A.Mxuf%qhŔEOAzb|\i%sq&:k^&$mFox{_}t{Wa;ZɕŇ_Q^svp~i}!}1\e⢦gTIt{,.sEY'LWO;'̭F]VK?!2aD@v/K˻~rt*m6Q,RRi9yhY Rv4;Nq@ ۠ Zɕ)44X7rɗkTONXâHk,iXC5dsfщZXtVkl=Q,k-fUJCoɭ*z2Fwv+FkٿU|)uf(\-A3aQO&Mxuf%qj9}xgo\Q;/2=`vV]@#rJ}ozеS+n۬7k;;OB$ɵ~/MUE5q,ieopًckbؗ WCeAaqL7mzi)7lLVXcyjTC䑭ټ7rv.1K^le:Jf4u{IHzָ~? [5hC>ؔݫ{4;bGBk&&KKD‡;OjlP `?Qj~WgzlD@v/K˻̋~rL}]c_A Rvƿ. ^N'C\^QV՗P-ƚLT,G[B-\DkTv9%TrBwLk3덶wVY+ZL2Ϻ~?=hfj7 :(nsewY).t=E4UP>)d< 1r!{ nKMCt6:O^Gm eJ]g3HO|v}}މγ1#Yo5~NYh㚽*"_,`??8ֻ܎=STK1,2F6q'7;aٞhUlYzluK"c&>W~k:h'fonZ&a1S?**lE#e5M#pu86Wjl>oJ}SM/EoJ hr:;l '~'ަpMYX Ցp7+>ͥ%v4`~q!^v:$=k?-wѦ_ {DK|(}dF *xXDE6p" ˻݈FWEԿ9]>ˠ ~rL}]c_AЯ'uǡŮ/~l]]Mk*JHeyqJ=oye nlׁ!}{7'f8"*Y=*Zڇm(DS. }$=;N$W*-m5֎l"#3[EǤwޢZ6pqNL{G5USy[nqVL5-햪}ɖ@5/zy•3'enI^jGosn|M{7ꯅ.RUe,r|qe瘾ESWn**7zt;X}C-=Db"䔏̴ysM<M6ۓǬ"o í1+u+.uWX]%]!,RDDh<>q13Tc 7k;EUϟpߗUxfܙ2ᔾl\LGn~~SoZ*)I #PZPv氻IzSI'wJ$=k?.\qć{Cݮ_99״D‡;OjlP `?Qb~7>OՄDXg""z^_؄e~d_h.Kc.?iO5$x}LkI!]tQ`x=DOx!c㑥k VxA4 Iqˑ&l-,5XjD\FIPeARU:Lost_N;S7p- 4إQXe-E!Q4w5{$Yv@N&W—_)*i׳~R%@U"o í1+Tț>|JDY\ۯIFckooQ[SkpM m<vhO%,44Si`86k\{ć{Cu ޵.]YLbh)7m7v8e7lyqͳa\-"$.>2SbxgleƞCQA;{cŽc}vKjĢxLۆ(,xbX<:lD@e慔Dq5ߪITN&W—_)*}xgo\ZND^[bW""" ,VQD@DDD@Q^KIj4kٿU|)u*7׆}ŪtMxuf%qj","*P" """ ""N&W—_)*i׳~R%@U"o í1+Tț>|JDYDTD@DDD@DDkZEӌ5@UUՈNvoh[* 8OX<3efnGuRt[J9]vD@DDD@JFIFddC   C  n" V !1 8A"7Qauv2Brs#46Rq3b$CSUD%5W91Aqr"4Q!352CSRa# ?8Ʒ핼Q{MYTLȑ5`ʝg®]ܫ3H]į?.#UuX0Ⱦ!qfv!UӺDԖ*ccتQSVSTT]璘@H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J#swe 6/60ٿ(iWuZr+DU5U.C*<`wO6'ŕP,$G/KwG{Hzo-9`ܯEE_nmE(:cQ]i5CMt'CB>//ycu==ZZuDUT_#u#TvbK ߭*XY_=β:v54]||#{R++M*wjfWVVl=YF]tJ!kUSe]ちه!B.45e2uo]Ds-{ٸoRĿu*/m6k܏tm5a4N_ Qun>#zѱlqcfanԹcout定6i]]tBJM Y?bֺK-((alPߣĪkvMW"3OxhHU-Ohܪ",NOV ]XΎ:kڨ4ʯ^2"dv<0\VeQXdUT|lknU}4ԍЛ.i$0o6VEzSީs#W_WhL-%Erb ~ԛ"9+'Ggh`rq 7:8O{VuXuPI ѲXdj湪**/4T!q/`Y76Ď_).r+eWk&n/8wlt U djb=QQQSeEEMQQHRcG! )ۄE ~K_%*hNES7C>%.whQ<٩Oǵy5EEZ(1 '}"nWK,TQkrj5jEs]:`?8ˊcG7h*(gDEt5zMSTsUQQWd\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`\p]xnB>,Rى)Eђ&V%^lUUVUu$#sUU^jVw s7Z\^^ڙ4$q$wHmL^8qN᧴nU|Wj[+IOhܪ",L/H%`L6$h>͇hekϚ9/VP\83ӽD>hc{)r{!EOb[0U@]Z [U:GkDM:5L);lbEn{IdjBj@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅó0i)2bZnDW85W9zY*몦JK4W=U\]UWUU;cɁ8iӤw,gqe3i)ճLNOTxVTUta91M$EW(\~ߓ=fQ9;lk@z}eDD7|t~Z]NJKi]Ucry@T]/n_3 D/%`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ;sV7EkFb=drCzrNjaἪUil6+cuTF"n*"5UUQNqǝI%Գ2?ZԫՒɲTT+uk>tur|bq?H=C+ӇbV(StIeej+"*QWXWU&@ >cn$XWZS9cIzMUvj*Bg/-FU~W9[OEH^Uʪ#ZTDDUUC< aN)oٗ[WF U7Th63n84#Qڑ.SGՖS'u_'/&"瑩U^RBVWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- XEDr 8?q98ʿʽ5Oih!X'-\˺..}8\o7=Uu\%z6DDD 9@p?ixLܤ2FVN]sEAt{tFDF 8A pIbLĵzuyYtT6oTÅ=w|MdM&6j""!a|/hXz`Z,$4qqBjrUT rDh H]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^C50L`WT+~RWW;}Ʀ{EэEUB.smxxmncbRF神?ٳWk5z xˈ[S:ͥkR:Z(upě16MWw;r5&tJn3Q1Vy; ۫0fsqʱnT_FUUȺ9ʊH$ kd/&hb,9앸X44;fw95&KlxB9x:̉,oZӶ6p-aV}r6}j:QuߦדSծ5pQsrOX3EqUPu|颢.J:_=g t?xE##E{jf"БīẉԘ5^(il+DTȋ+vHQʍTMU^%}(쬰ᥓ`Zj؊yiEDTX٢sEW 57 <OS;;"2J;Gb4sMQUHjji:}K8)ibtֵ_R!z#f}."z|O'"i}2FL]YɻIw{8*Mt(DG2jkEU]|8Ŵ^!0 hk}5C`CmMcQ= X7+;'Fh."nD5f\w.Qfrt/@8'4'#ؼ{%jj*uBϞ&2:\w:Vb_+[XSr""fT95h\Ֆ َmV2}.H5MQy]ܽ]QN|[ҏ}F^`5`_ jӷEk\DUt HYɘfi޳2o%3oWҢqpQFUU*~-nֻErM4V1"[` ˮ5}7B-;uTS<25Fr*zS{OAlwWit*]TWiT] _Yg$ty m%4#ںT/6,f;ysoLjE˿Ig@g 5mݍԹTFP[嫫4F5zmtCSoUeLՋmLJnyzDrΫW]ٝ4u]f,%VKe/Wh榑l9VT2GXet{s>@ީ45w:6@t3a<8sn&.DEu$-]7GM"k%ekX<+VDEёe󞨞ӥ8t3Qϧ˳ɫ dIivsT:M0\;Ma–+~SiHVj]wUU=tZ!Y` Z!ݴ{7s˪z WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&UUtD5eERD9]\WSھt;0q5ŻT/S{Wf=y3,C-b-m¢:x#M\?v4x} P[UD*rU[-q`^1rr_"k36?whnEk љ3)8~忬Vaϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#AP'k9RԽX95FTSU[jii/(6M9MS ̖5ZVnRQ\_UFEHw9.MulJjUi>ɏ%2jYHy:Znl:HbT9l*i Rh"ne{Ol+L33nw .ɲ-Q®13A`yhUj+Uzo%k*.FkTr4n>"*]TULq W X_9a⫥CiusgtLV+iDu=G Z5uF\ʪ9}X֮HL&GlDkX;]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^Jk@$lQU\9рoMQwZ$T"df0i-}o6TW~?jj}'h0iLM}\#dΑ[[%rYvr޻m.jډ'IzϖW+|p+8*;cZ#0̱9ٻYG0 y+|b-TG~޾U z[%DyNWr];E&ٹMvc;@+& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Qxq:H7EST^h*c3&Z9k$Iޮ4TNz.M5&)M 'Y#Q^h[ uFux\ޙNGJL֎Vm s_$z~NUӽꮽ螽QUu#E]aK%%Kxn令6]6^g` ;V8CyF+)x}'N<%qemQ\_2D97i*ߌ#Q]+^^_UW^|Ԉ?-K\'*αyE݊ik^J)O+î:Jڤ3}5&m$E(eD25cEOk ~[V#ZxO&qGҾ4%++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅx[pjۍLpCzW/UD{/E\)5p޽onnݫLozƧz_4Þ^f\SV9J*9QyS}T5igI- I(-yfVYSSj3>6z)/?vʻݬ>_짍\gޯ**_E䞤D؛wL_qJ;]+$ۮLWS6:ϲ#jWk5Oe㛣,8xOPjJ]$G~royG+݃*놕]5n^'wϖmlLF1Ms-kmlc*LFe݇-f;}4tGMWw 85'wU@qk=QFUw.T3Vأn:S! Baϝ) w>t) :Y^:jm0ރ Oķja Oķjarg#APr%TČ)"XN'W}'4k㼵c{oD_';v|jj^=X[Wk\\:L:-e~B|^$c]mT^HmSeےt>]F94Tr4nbkD۽J1ˮjwy}SaAE-by~M)}]<p.c^p{fΫLKH$Ezz]ScPIM;G3jQwCeۢEqK]ۻrq]j628lM^#M];t6}c>9IY=K*)gv.*n$Xۉհc+4c]epR$ZkbI!1S]QOLNMqS:ĀWWi/ I+S4%\S8i_ڼdEp7*+xȋ- X?TDUU{e;穕FW*t94pӑ\˶'%> /j=g1]\(?OO,㕆o4V%j*hIQU[IlSu]4W0GOGQN>3[t.rb;W??o |V\W~eQn 1ʣ?Mq*>ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭bҪS5U#^EU]7Meu仑K/||^RVV^H7諦?G{TC#Ukڊ7#s)+QɁ)oX\O?˞yäFqÍ}E+SNuw碮hb|9b\&Nhܦ(K5kXx]8tl {OY.i5^]jrYhV[Xvtj9*.MSrW -sPjmrs{Mobzdq5ݯϟdMjuwONMW8[Ȕ7MU|W+uqG#eb=jk]u%}e'UB45+.RUȺ^tNMD;,+Ov.3jlm9y͛aT9ZK~QQU7ˢuD; ކW-,/VEus؆õjŸҘi׮M˵MUKgq™FŤT}EF'~k&;+xoOܱ26GlPjW$- lDD1lcc4 geж veDwȩ\7]ԉȆZ.ݮs]e0[8;Qf1M0'lʣ?Mq*>c]G/~xT|>ol w>t<& m߼Ҙx(Igx驴z 5?ލ55?ލ5ʼuc;KGOngC-H?_S2ܧceU:؟q_)v"TzHѯ[?5*/y33"9* 4dlmvZ嚴lѬ}c6/WlqJ;?sXnESTt<"b\)lŖ٨T̨VU7rܨF dەUEY"o|]n{kyrɛ{?P,8a"= r.Di/sp{SO`.5sMQ}qGYn TtnG'={pN?;*m:%+ܾNN]˲hEgNVO\tҮE5DֹI{}>ͼ=:YEϤ6(?TTEELe~BGGt?xE#Wl{FWve4ʯ^2"dj*"nƮ`䥦rW]9%ɜb|]l6k.U,(U/MEϋ2Z;cھUl~v7^Dqv4k. +_'uHEOnگ55S6N[rzrhjq9ͫ]~\g(46:IֱW",8r::HSRJ$]]boT}V.ԽVɋrNcv,O9k`:wVZzTOvtEԕslJG TWIU*"N[&&ch#DƣZڍDDDMkL:^|#L>[{߹@]G/~xT|һ*w ^853yCO| ->F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa\:vE^ӒWS /kw ˄EZa~|cat?xE#(:C~%qn3Y0 j:ԍrA\6r+]z&"XmݧIn>&.^Wj04ʯ^2"K%J1^=ȈUy')1>ja i7Ral?ygY'Q7UO5MUfFi]s*35iZTTez"^e%dUhbyafծ.YeEpۖSye4\y_$t=U{Ur5US;4-19ٽYG p c{T+O)+HE_n"jYsŒE[wkQʟD;Cp ۡS2oUUWOg۳ޯ $\Ng1vrߟ ,r.Ղ#]t6FM5鱴Zj""""l mW7/U.e#<} »*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlOLKGy4xol4zubwDDWOVrMU/dLcOudDQދދIŘWe]JteK5X{S]SքK ejG_KI#հƞk䊟etOۢ˳{8 l+'Tv>Lmx5AOr4}=Lh/t^JSt]8G< bכ7CUycUV".14MQUv,ӿjLLfx5ц4[ OF`4(bb19#Z"wUW{AwJJƭ%W#>|ETy.޷7.Nébeصjb =p8-Ω~7[/$Mu&򷇪3}4sQS̅ɿKɢ4X#/m8һwr62s\YN|Ẳ-W?/8j51̈ >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`^(6|-AU][*E,N9vN;a`옒`bꢨ\UDWU>3hCddzEolد* ZFWUשn~aMM[Nt5/F1"'5UDM *)s ŷW]jjl?VĮDMDMf4.ijjiGj>|1؛E7p~3=tpݢEu0#[΍uՕ3-c~_QuCXN`ύ[7ce}P76 Oэ:RF6|LSi<uG݉t`WoF_~?loF_~?^:T1F#73̡?K/nSD2*lO;XOo=Sh׭KM#"6#܍kZD@>ROqmx;@}eJ+\jv.O;Ղ_2VDXŨwE2.zsGtNKWy87:UUYr""&F̷F6|HxL>ۿy1MQv'Si ^j~%U}k j~%U}kx=Pv"2[,ʦ$eOu>Sa_|Vj#3>0?x>\IoYQ"r*DCn6MuUD$㉹jTe㵍mMgUH鯒oDq3:|*O7ʽDCN<ؚrj&UUUdEc q|xoj/WD|g ,jO)4汨yDU+Qb\F1bE$j.SFﴚZz P˃C Nr#*)l.5]$v*zEL a'd:6a#.YʻW9UUUUu2YxJ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^sc'~x`ڼ/t=BW;t|/'ӹT_U3 Jqы2 [)̩9zm-U]F54UOE΄9i<4)Vtzr'*j+WY#E&jG8d_pin]4k22e-Wﴺ,umD^s\{WUES!];~jaL8^*M:vڱ]ǦކXV x4߰5NvVY(E#MevLUVa\{h+n >M*MV\:0>ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`q4IcƲTWVʑ'yDMtDESKW^pe_ļ⩙֣r|b7zECr)֚G;H\*/(>A_b[jl V Ȗ9azsG5wOQQHRcGK3m)W6leI"o$Jڞz&Zn#UTwn'R] [4v'UkʋVFpNasd#Xb*;yh j*/kѪb|᷊ 6郮6VUvիTMYp»*w ^85'wU@qk=Qg[/@Z|& m߼Ґ|71~JbI࣪=%O㦦0Kz6`Kz6W*z/1?xDe )"XLHr%Tb}|x}Q FlUUCCK5MLŒYr5j&*숈3Z(ӰvH X1ONjV*i+;EM꒿oK% a]O"VRR\ kUvk]J\-Viit3TFUG1]TTT]PVgGx׫ƦwWVJ4ryǣ0hl;uM]+`eiZTc+j5>MbW#WIoꚽ_sV+&>⺲+;?ɬ NVFhe4{,EMuFy]|:0a&Yp]8jdcRR־DUMuTbh55]v= JH"C FG5jlCJRWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&h'5˾*>C۾͡4 FU*_ߪsӪ@⏂J%G6RNzS&oU\Hb\5i6%MwWDUPD3\P7dKrfΨNj*+Sg=UI96=YgXotOG[C*Qt^5tZSeEC}exEd׆DvG/rUq{}\PIMULc{WG5]QQQQO_oTU ¢:JJJv+g\*"'zDNKIpoX"8øSb*G"k}D3(*RUU4DDE^K9 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt s.*!&njk]p)'ҵdr3O6i'_V.z*K|(Y*&1T+1E&\?#/1W*"++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅ\^}`*%\yjb ꉳ*ʷZD"uGGgx3. aK3lqQΓCEVGn" >ߙT~ Gq=+27\A :w4 0ocnΔэ:SOQ,b~/56A[ѵWߏ[ѵWߏW gi~ (eObF[,ʧ[+>[T5`zE{jf"Бđ"3OxhHU;#ѹU]DYl' =rW0 ̪? x{£8ߙT~ Gqloi|71~JCaϝ)m'{?LjS-ګXmS-ګX}\Y3t@y2ܧceU1#-H?_SGk -Gt ]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^JwU@qk=QOJ̪? x{£8ζ_ ?x`L>ۿy!0ocnΔ6GTzK=؟MM5{`b7o6ӶUXEE( SUTUS:L8ڢnkL`?i'Z C<w~/r_\L-?C-RauQ́Li7*jr|:@:/WHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&{V5j1*µu5Yr}4j9WUUUnx9޹k1`ؽ?[ݬ0??T?X??T?X9b?ۧ˿O?qPbdvK m%:ZvGQMUWdDDMW@u/]u7b]WmE5y t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHH^ڙ4$q*Ohܪ",VѹU]DYl^J t?xE##E{jf"БīwG =rWZN{FWveaz@+++S4$~BG)4ʯ^2"ei8i_ڼdEɅWHmL^8;Wi/ J{dp7*+xȋ-᧴nU|Wj[&]"3OxhHtˋ~$4vD;[&}M͑HHcbSmڦ3o]GB9Gn{FWve-e'8&"[[- ucbcިMUz] @%`FLISAFCISCI