Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh, CLC)jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. Widzą też Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako  miejsce do realizacji osobistego powołania w Kościele rzymskokatolickim.


Zasadniczym celem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest formacja duchowa do podejmowania apostolstwa w duchu Magis (większego dobra). Tylko poprzez budowanie i utrzymanie osobistej realcji z Bogiem jesteśmy w stanie rozeznawać Jego wolę wzgledem naszego życia i obserwować owoce podejmowanych działań w najbardziej prozaicznych jego wymiarach. Podobnemu, ciągłemu procesowi rozeznawania poddajemy także życie wspólnoty oraz decyzje dotyczące zaangażowań apostolskich.

Cechą charakterystyczną WŻCh jest też podejmowanie apostolstwa we wszystkich sferach życia społecznego, w Kościele, w życiu  gospodarczym, politycznym, etc. Obszar i zakres podejmowania zaangażowań osobistych i wspólnotowych jest nieograniczony. Zgodnie z zaleceniami św. Ignacego skupiamy się na tych obszarach które sa najbardziej zaniedbane, opuszczone, zapomniane i wzgardzone przez świat, gdzie trzeba przełamywać niewolnicze lub opresyjne względem człowieka struktury. 


Członkowie WŻCh w Polsce realizują obecnie swoje zaangażowanie apostolskie w następujących obszarach życia:

Zaangażowania apostolskie

  • aktywne włączenie w życie Kościoła; współpraca z innymi ruchami w Polsce; ewangelizacja
  • promowanie duchowości ignacjańskiej
  • pogłębianie formacji duchowej ludzi świeckich; formacja liderów
  • zaangażowanie w pracę zawodową i wspieranie prywatnej przedsiębiorczości; praca na rzecz zmniejszania bezrobocia; praca nad przemianami w szkolnictwie
  • troska o dobro rodziny i wychowanie dzieci,
  • posługa na rzecz biednych, chorych i osamotnionych
  • troska o rozwój kultury i o ekologię
  • zaangażowanie w mass-media
  • współpraca z jezuitami m.in. poprzez pomoc w udzielaniu rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych.

Duchowość

Duchowość WŻCh jest skoncentrowana na Misterium Paschalnym Chrystusa. Członkowie wspólnot dążą do coraz głębszej jedności z Chrystusem, który "tu i teraz" kontynuuje misję zbawienia. Więź z Chrystusem i Jego Kościołem jest mobilizacją do twórczej i konkretnej pracy na urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi. Szczególnym wzorem tej współpracy jest Maryja, od której członkowie WŻCh uczą się odczytywania i wypełniania swego apostolskiego powołania.

Ćwiczenia duchowne

Szczególnym źródłem duchowości naszej wspólnoty są Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego z Loyoli. "Nasze powołanie wzywa, byśmy żyli taką duchowością, która otwiera i uczy dyspozycyjności na to wszystko, czego Bóg oczekuje od nas w każdej konkretnej sytuacji życia codziennego. Rozpoznajemy, że szczególnie modlitwa osobista i wspólna, rozeznanie we wspólnocie, rozeznanie indywidualne, w tym rachunek sumienia oraz kierownictwo duchowe są ważnymi środkami do szukania i odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach." Zasady Ogólne nr 5 Jest to duchowość ludzi pozostających w świecie, kochających ten świat i wrażliwych na obecność w nim Boga.

Wspólnota

Najbardziej powszechnym środkiem formacji w WŻCh są spotkania w małych grupach - wspólnotach podstawowych. Każda wspólnota jest autonomiczna programowo i operacyjnie, na jej czele stoi świecki lider - Koordynator. Grupa spotyka się systematycznie (co tydzień lub co dwa tygodnie) na wspólnej modlitwie, dzieleniu się życiem i wiarą, wspólnym rozeznawaniu i poznawaniu nowych treści. W trakcie tych spotkań uczestnicy uczą się działania opartego na doświadczeniu - rozeznawaniu - podejmowaniu decyzji, aby w rezultacie być coraz bardziej kontemplatywnymi w działaniu.

Najwyższą władzą Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Polsce jest Zgromadzenie Narodowe zbierające się co 4 lata, które wybiera Radę Wykonawczą na czele której stoi Prezydent.

 

Władze WŻCh w Polsce: Rada Wykonawcza

rw2019

Stoją od lewej: Wiceprezydent: Barbara Wielgus (Trójmiasto), Doradca: Marcin Telicki (Poznań) od 04.2020 , Prezydent: Marta Lewandowska-Harasimowicz (Poznań), Doradca: Grzegorz Gabor (Toruń), Asystent kościelny: o. Leszek Mądrzyk SJ (Warszawa), Doradca: Radosław Lebowski (Kraków) do 03.2020, Doradca: Jolanta Żero - Grochowska (Białystok).

 

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl