Światowy Dzień WŻCh to doskonała okazja, by ponownie uświadomić sobie łaskę bycia częścią wspólnoty światowej. Każdego roku wspólnie podejmujemy rozważania, pomagające budować naszą tożsamość wspólnotową. W ramach obchodów światowego dnia WŻCh w 2011 roku proponujemy, aby wszystkie wspólnoty zastanowiły się nad charakterem wspólnoty, do której jesteśmy powołani, biorąc za punkt odniesienia naszą współodpowiedzialność w WŻCh, a zwłaszcza współodpowiedzialność finansową.

Wzajemna  miłość - spoiwo solidarności

Chrześcijanie są naśladowcami Jezusa Chrystusa. Miłość Boża (przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie) oznajmiona została przez pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które natchnione Duchem Świętym głosiły ją poprzez swoje działania i sposób życia właściwy "nowemu człowiekowi".

Szereg listów i dokumentów z pierwszego wieku wyraźnie stwierdza, że pierwszych chrześcijan charakteryzowała wzajemna miłość: "Patrzcie, jak oni się kochają", "kochali się, nim jeszcze się spotkali". Takie zachowanie było następstwem słów Jezusa: "Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13,35). Pierwsi chrześcijanie byli znani ze swojego miłosierdzia i troski wobec innych. Byli postrzegani nie tylko jako duchowa wspólnota pobożnych ludzi oczekujących zbawienia, ale też jako świadkowie Chrystusa sprzeciwiający się otaczającemu ich światu. Zostali oni powołani, aby wskazać ludziom tamtych czasów inny, alternatywny sposób życia.

Ten nowy sposób funkcjonowania pierwszych chrześcijan w sposób szczególny wyrażał się przez solidarność z ubogimi i potrzebującymi. W Dziejach Apostolskich 2, 44-45 i 4, 34-35 jest wyraźnie widoczne, że już sama struktura wspólnoty sprzyjała zaspokajaniu potrzeb wszystkich jej członków. Powołanie do braterskiej miłości zachęca wszystkich we wspólnocie do wzajemnej odpowiedzialności. Dynamika udzielania sobie wzajemnie jest głęboko wspólnotowa, ponieważ przekracza granice indywidualizmu i egoizmu. Nowy Testament ukazuje wiele takich przykładów. Co więcej, pierwsi naśladowcy Jezusa nie ograniczali dzielenia tylko do własnej grupy, ale starali się przekraczać ograniczenia, by móc służyć innym potrzebującym.

Przynależność do Wspólnoty Światowej

Przynależność do wspólnoty światowej jest szczególną łaską, która pozwala nam znaleźć podobieństwa wśród ludzi WŻCh z ponad 80 krajów, różnych kultur i języków. Nie znamy każdej osoby we Wspólnocie, ale wiemy, że tworzymy więzi braterstwa. Mogą o tym zaświadczyć ci, którzy brali udział w Zgromadzeniu Światowym lub innym międzynarodowym spotkaniu WŻCh. Po to, by pielęgnować i wzmacniać tę jedność, musimy zadbać o minimalną płaszczyznę porozumienia pomiędzy różnymi wspólnotami narodowymi. Przykładowo, doświadczenie Ćwiczeń Duchowych powinno być dostępne dla wszystkich. Nie mogą one być przywilejem tylko lepiej uposażonych wspólnot, które są w stanie pokryć koszty ośmiodniowego wyjazdu, podczas gdy inni nie mogą sobie pozwolić na opłacenie rzeczy podstawowych, takich jak transport, jedzenie itp.

Przynależność do wspólnoty światowej oznacza konieczność uświadomienia sobie z jak różnymi rzeczywistościami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi muszą się zmagać członkowie wspólnoty mieszkający w różnych częściach świata. Może to nam pomóc przyjmować postawę solidarności z osobami żyjącymi w trudnych warunkach. Przykładowo, według statystyk z 2008 r. podawanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, "The State of Food Insecurity in the World 2008"), niektóre kraje należące do WŻCh oraz kraje, w których rozpoczęto proces o przyjęcie do Wspólnoty Światowej, są zaliczane do krajów o krytycznym stopniu niedożywienia.

 Średnio wysoki poziom głodu
(20-34% populacji)
 Bardzo wysoki poziom głodu
(ponad 35% populacji )
 Członkowie Światowej WŻCH

- Boliwia
- Kamerun
- Indie
- Kenia
- Nikaragua
- Rebublika Dominikany
- Sri Lanka

- Madagaskar
- Republika Konga
- Rwanda
- Zambia
- Zimbabwe
 Kandydaci na członków
- Botswana
- Kongo Brazzaville
(rejon stolicy i sama stolica)
- Sudan
- Kambodża
- Czad
- Etiopia
- Togo

Widzimy, że możliwość wzrostu we wspólnocie i dojrzała wiara są uwarunkowane dostępem do odpowiednich środków. Współodpowiedzialność finansowa w ramach Wspólnoty Światowej jest sprawą istotną dla jej wzrostu. Niektórzy mogą się dziwić, dlaczego grupa o charakterze duchowym, która wydaje się nie ponosić żadnych kosztów (np. spotkanie wspólnotowe), potrzebuje pieniędzy. Kiedy grupa spotyka się "za darmo", w budynkach parafii lub szkole, która nie pobiera za to opłat, to ktoś płaci za prąd, wodę lub utrzymanie obiektu. Fakt, że nie obciążono wspólnoty za korzystanie z tego miejsca, nie oznacza, że ktoś finansuje to, za co my nie płacimy. Możemy zastanowić się: Kto opłaca miejsce, w którym się spotkamy? Albo jak pokrywane są koszty Sekretariatu Krajowego WŻCh lub działań Rady Wykonawczej?

Ważne jest, aby przyjrzeć się powodom, które utrudniają nam wzrastanie jako ciało apostolskie. Np. Z jakiego powodu niektórzy członkowie nie udzielają WŻCh wsparcia: Czy jest to wynikiem braku zaufania do ludzi lub struktur? Czy niektórzy po prostu nie widzą sensu w płaceniu składek lub być może nie czują się zaangażowani we wspólnocie i jej misji? A może po prostu jest to wynik zaniedbania? Który z tych powodów, czy może jeszcze jakiś inny, dotyka mojej wspólnoty? Jest oczywistym, że w naszych wspólnotach nie wszyscy członkowie mają takie same warunki i potrzeby materialne. Potencjał ekonomiczny członków danej wspólnoty może się znacznie różnić. Dlatego wspólnoty narodowe, regionalne i lokalne muszą znaleźć najlepszy model współodpowiedzialności. Cała wspólnota, biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji, musi zbadać, czy rzeczywiście działamy na miarę naszych możliwości.

Faktem jest, że szczodrość naszych członków wykracza daleko poza kwestie finansowe. W wielu przypadkach możemy podziwiać poświęcenie członków, którzy posługują w oparciu o własne fundusze, własny transport, materiały i pomoc innych. W krajach rozwijających się, niektórzy z naszych członków przemierzają pieszo długie dystanse, aby głosić katechezy i wykonywać prace społeczne. Czynimy wiele, czasem heroicznie! Kilka ze wspólnot narodowych, same, lub we współpracy z innymi instytucjami, rozwija własne dzieła takie jak szkoły, domy dziecka, organizacje pozarządowe. Aby wspomnieć kilka takich dzieł: Włochy, Urugwaj i Korea Południowa prowadzą domy dziecka, Francja - domy rekolekcyjne, Filipiny, Ekwador i Paragwaj - organizacje pozarządowe, Kenia i Hong-Kong - szkoły.

Jaki jest mój udział w apostolstwie wspólnoty - czy wyraża się on poprzez ofiarowany przeze mnie czas i pomoc, czy poprzez pieniądze? W jakim stopniu, większa współodpowiedzialność finansowa wzmacnia misję w mojej wspólnocie? W jaki sposób moja lokalna wspólnota mogłaby wesprzeć zdolności misyjne szerszej WŻCh?

W Ćwiczeniach Duchownych świętego Ignacego kontemplacja do uzyskania miłości zaczyna się słowami: "Miłość polega bardziej na uczynkach niż na słowach." Kiedy członkowie WŻCh będą w pełni żyć duchowością naszej wspólnoty, zasada ta znajdzie odzwierciedlenie w wielu postawach i zachowaniach, również we współodpowiedzialności finansowej. Jeżeli współodpowiedzialność nie jest widoczna w życiu wspólnoty, może to oznaczać, że potrzebujemy pogłębić tajemnicę nieskończonej miłości Boga. Pamiętajmy: "gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje."(Mt 6,21).

Współodpowiedzialność finansowa w WŻCh

Aby skutecznie realizować swoją misję, WŻCh, jak każda instytucja, potrzebuje środków finansowych. Musimy je zabezpieczyć, ponieważ naszym celem jest nie tylko działanie we wspólnocie, ale także poza nią: "Jesteśmy szczególnie świadomi naglącej potrzeby pracy na rzecz szerzenia sprawiedliwości poprzez preferencyjną opcję na ubogich i styl życia w prostocie, wyrażający naszą wolność i solidarność z potrzebującymi." (Zasady Ogólne nr 4.) Kiedy organizujemy struktury (globalne, krajowe, regionalne lub lokalne ) i budżety, naszym celem powinno być budowanie na sposób boży bardziej humanitarnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najuboższych.

Pogłębienie naszej współodpowiedzialności finansowej jest ważne i konieczne dla przyszłości światowej WŻCh. Zgromadzenie Światowe w Fatimie w 2008 r. stwierdziło (3.14): "Współodpowiedzialność finansowa jest istotnym wyrazem naszej przynależności do jednej Wspólnoty Światowej i koniecznym środkiem do stawania się Ciałem Apostolskim. Odpowiedzialność za siebie nawzajem jest podstawowym aspektem życia wspólnoty. Rozpoznajemy potrzebę rozwijania już istniejących i szukania nowych sposobów finansowania wydatków, zarówno na działalność wspólnoty, jak i na specjalne inicjatywy apostolskie."

Wspólnota Światowa WŻCh zarządza dwoma rodzajami funduszy:

1. Fundusze operacyjne: Pozwalają na funkcjonowanie światowej Rady Wykonawczej. Fundusz ten jest pokrywany głównie ze składek wspólnot narodowych. Biorąc pod uwagę wielkość Wspólnoty Światowej, budżet jest dość skromny. Światowa WŻCh stara się co roku o jego pokrycie i istnieje skumulowany deficyt z kilku lat. Problem się powiększa, gdy wspólnoty narodowe nie wypełniają swoich zobowiązań składkowych. Na przykład na koniec 2009 r., 38%  wspólnot jeszcze nie wpłaciło składek.

Wspólnota Światowa stara się ująć współodpowiedzialność w zasadach ustalania składek od każdej wspólnoty narodowej, tak, aby mogły one pokryć budżet operacyjny. Zasady te uwzględniają dwie zmienne: liczbę członków i parytet siły nabywczej (PPP). "Odpowiedzialność" jest rozdzielona zgodnie z tym zapisem. Zmiana jakiejkolwiek zmiennej (np. wzrost lub spadek liczby członków we wspólnocie narodowej) wpływa na całość składki, odpowiednio zmniejszając lub zwiększając wpływy.

2. Fundusze specjalne: Są wykorzystywane przede wszystkim do wspierania biednych wspólnot lub posługi na rzecz ubogich. Mimo, że fundusze te są bardzo ważne dla Wspólnoty Światowej, nigdy nie mieliśmy usystematyzowanego sposobu ich pozyskiwania i zwiększania. Zależą one od spontanicznych darów od Wspólnoty lub osób, co zdarza się jedynie okazyjnie. Te fundusze to:

  • Fundusz Afrykański: Wspieranie spotkań międzynarodowych i działań regionalnych w Afryce.
  • Fundusz Apostolski: Powstał na zalecenie Zgromadzenia Światowego z Fatimy (3.14.c) i wspiera dzieła instytucjonalne lub duszpasterskie WŻCh. W 2010 r. wspierał konkretne projekty w naszych najbardziej potrzebujących wspólnotach.
  • Fundusz formacyjny: Finansuje działalność formacyjną. Na przykład, wsparł kurs Magis w Ameryce Łacińskiej i dwa szkolenia dla liderów w Afryce, w 2009 roku.
  • Fundusz wsparcia: Fundusz finansuje działalność wspierającą, zwłaszcza w organizacjach międzynarodowych (takich jak ONZ czy Światowe Forum Społeczne).


Obchody Święta Światowej WŻCH

Biorąc pod uwagę powyższe punkty, proponujemy każdej wspólnocie, jako cząstce jednego, światowego Ciała Apostolskiego, zorganizować dwie połączone akcje:

  • W dniu wspólnego spotkania wszystkie wspólnoty lub grupy są zaproszone do  refleksji nad znaczeniem współodpowiedzialności w WŻCh, szczególnie finansowej, z uwzględnieniem pytań zawartych w Projects 147.
  • Zwracamy się z prośbą o zorganizowanie, podczas Mszy Świętej celebrowanej w święto WŻCh, zbiórki pieniędzy na cele jednego z funduszy Wspólnoty Światowej (każda wspólnota narodowa określi, który fundusz/fundusze chce wesprzeć i poinformuje sekretariat Wspólnoty Światowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ofiara ta będzie znakiem współodpowiedzialności w misji.


Na koniec, prosimy was o  podzielenie się wspomnieniami i zdjęciami z uroczystości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tak jak w ubiegłym roku, będzie temu poświęcona specjalna zakładka na stronie internetowej www.cvx-clc.net

Zjednoczeni w modlitwie i  posłudze jako jedna Wspólnota Światowa,

Franklin Ibánez - Sofia Montanez
Przewodniczący Sekretariatu Światowego

Daniela Frank
Prezydent

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl